Home » Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website radiopeejenland.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten van deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van de Radio Peejenland site
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel radiopeejenland.nl  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Radiopeejenland.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Radiopeejenland.nl  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Radiopeejenland.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Radio Peejenland links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Radio Peejenland worden aanbevolen. Radio Peejenland aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Radio Peejenland niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Radio Peejenland raadt u aan het privacy beleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Wijzigingen
Radio Peejenland behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met Radio Peejenland en zijn niet voldoende alleen om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op Radio Peejenland te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.